Privacy

SVK Leie en Schelde – Privacyverklaring

 

1.                Wie zijn wij?

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde huurt kwaliteitsvolle woningen, appartementen en studio’s op de private huurmarkt om deze tegen een betaalbare huurprijs onder te verhuren aan kandidaat-huurders die ingeschreven staan op onze wachtlijst. SVK Leie en Schelde is werkzaam in De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem (inclusief deelgemeentes).

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

 

 • Iedere gebruiker van de website en al haar sub-sites (hierna ”Website”) aangeboden door SVK Leie en Schelde met maatschappelijke zetel te Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (hierna “wij” of “ons” of “SVK Leie en Schelde” met ondernemingsnummer 0885.714.720. SVK Leie en Schelde is eigenaar en beheerder van de Website.

 

2.                Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij andere overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren al dan niet via onze website, of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring.

 

3.                Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van SVK Leie en Schelde contacteren via:

 • Telefoon: 09/382.81.13
 • E-mail: privacy@svkleieenschelde.be
 • Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
 • Website: https://www.svkleieenschelde.be

 

4.                Welke informatie verzamelen we?

 

Website:

 • Identificatie gegevens
 •  

De SVK Leie en Schelde-website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren, u op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en uw sessie te onthouden.

Functionele cookies
Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

Websiteprestatiecookies
Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.


Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy
Alle informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Mochten we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

 

 

 

5.                Van waar verzamelen we uw informatie?

Onze website:

Er worden op onze website geen formulieren gebruikt om informatie op te vragen.

Via het inschrijvingsformulier:

Welke informatie gebruikt SVK Leie en Schelde van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze informatie is:
- identificatiegegevens
- rijksregisternummer
- adres- en contactgegevens
- uw inkomen
- uw gezinssamenstelling
- taalkennis
- eigendommen
- eventueel: begeleidende diensten

Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie of huursubsidie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie of huursubsidie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:
• Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018))
• Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
• Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 

6.                De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

 • Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van SVK Leie en Schelde om uw toestemming. Momenteel worden er geen persoonlijke gegevens opgevraagd via onze website.

 

7.                Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Via de website worden momenteel geen persoonlijk gegevens opgevraagd.

Aan wie geven wij de informatie die wij via het inschrijvingsformulierbekomen?
Wij bezorgen informatie aan:
• Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
• Het agentschap Vlaamse Belastingen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: gegevens om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vermindering onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013)

 

8.                Hoe lang houden we uw data bij?

 

Wanneer persoonsgegevens in de toekomst zouden verzameld worden op onze website zullen deze enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/u vraag te beantwoorden.

Op dit ogenblik worden er echter geen persoonsgegevens, andere dan deze via de cookies (vermeld in punt 4), verzameld op onze website.

 

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

 

9.                Wie heeft toegang tot uw data?

 

SVK Leie en Schelde zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website. Deze gegevens zullen nooit worden doorgestuurd naar andere partijen.

 

10.          Wat zijn uw rechten

 

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via:

 • Telefoon: 09/382.81.13
 • E-mail: privacy@svkleieenschelde.be
 • Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
 • Website: https://www.svkleieenschelde.be

 

 

10.1.              Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.

We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

 

10.2.              Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.

 

10.3.              Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (Zie 10.7)
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

                                                                                                                              

10.4.              Recht op beperking van verwerking


U heeft ten alle tijden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken.
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden.
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

 

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 

10.5.              Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

 

10.6.              Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

 

10.7.              Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

 

11.          Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 • Telefoon: 09/382.81.13
 • E-mail: privacy@svkleieenschelde.be
 • Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
 • Website: https://www.svkleieenschelde.be

 

12.           Hoe kunt u een klacht indienen?

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

 1. Wijzigingen in ons beleid 

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 07/03/2019. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op u situatie.